برگی از دفتر ایام- دموکراسی اسلامی و فساد مالی دولت به روایت علی مطهری

چندی قبل قرار بود که مجلس از احمدی نژاد در باره برخی مسائل از جمله فقدان مدیریت درست بازار ارز سئوال کند اما آقای خامنه ای مانع آن شد . مجلسیان نیز در کمترین زمان ممکن نامه اطاعت و تسلیم برای رهبری نوشته و اعلام کردند: «سمعتا و طاعتنا». اخیرا آقای علی مطهری طی نطقی […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن-۳۰- شرحی درباره گفتار «نقش دین مدنی . . .»

 اشاره: دوستی عزیز با ارسال نامه ای برخی مطالب در باره نشست «انجمن گفتگو و دموکراسی»، که دو هفته قبل -17 نوامبر- در پاریس برگزار شد، پرسش های نیز در باره سخنان من مطرح کرد که به آن پاسخ داده و اکنون این پاسخ  را برای اطلاع خوانندگان آن گفتار می آورم. با تشکر از […]

برگی از دفتر ایام- دموکراسی اسلامی و فساد مالی دولت به روایت علی مطهری

چندی قبل قرار بود که مجلس از احمدی نژاد در باره برخی مسائل از جمله فقدان مدیریت درست بازار ارز سئوال کند اما آقای خامنه ای مانع آن شد . مجلسیان نیز در کمترین زمان ممکن نامه اطاعت و تسلیم برای رهبری نوشته و اعلام کردند: «سمعتا و طاعتنا». اخیرا آقای علی مطهری طی نطقی […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن-۳۰- شرحی درباره گفتار «نقش دین مدنی . . .»

 اشاره: دوستی عزیز با ارسال نامه ای برخی مطالب در باره نشست «انجمن گفتگو و دموکراسی»، که دو هفته قبل -17 نوامبر- در پاریس برگزار شد، پرسش های نیز در باره سخنان من مطرح کرد که به آن پاسخ داده و اکنون این پاسخ  را برای اطلاع خوانندگان آن گفتار می آورم. با تشکر از […]