پاسخ هایی برای اندیشیدن- 28- معیار پیامبران برای تشخیص وحی صادق و کاذب

پیامبر اسلام از کجا می فهمیده وحیی که بهش میشه صدق است یا کذب؟ پاسخ: واقعیت این است که نمی توان به این پرسش پاسخ قاطع داد. نه تنها الان پاسخ قاطع دشوار است بلکه حتی در زمان خود آن حضرت نیز به سادگی ممکن نبود. این البته در باره پدیده عام وحی و از […]