دلیری سزایش ستودن بود

حسن یوسفی اشکوری − خبر مرگ نابهنگام دوست دانشورم زنده یاد احمد قابل بس دردناک بود و موجب اندوه شد. از منظری که من به شخصیت قابل می‌نگرم بدون گزافه گویی باید گفت که «مرگ این خواجه نه مرگی است خرد». در همین آغاز به خاندان معزز قابل و خانواده محترم احمد آقا و دوستان […]

به نام او که همه از اوییم و به سوی او باز می گردیم

درگذشت نا بهنگام عالم دینی وارسته و پژوهشگر دانشور و نویسنده متعهد و مبارز دلیر زنده یاد احمد قابل موجب تأثر و تأسف گردید. بی گمان در میان برآمدگان از حوزه های علمیه معاصر احمد قابل از نوادر بود که دینداری را با آگاهی و دانش، پژوهشگری را با تعهد اجتماعی، نواندیشی را با دلیری […]

به نام رحمان و رحیم که هرچه هست از اوست

درگذشت زودهنگام دوست گرانمایه و عالم دینی وارسته احمد قابل موجب تأسف و تأثر گردید. او که دانشوری دلیر بود دینداری و روشنفکری را به هم آمیخته بود و پارسایی و صداقت را با جهاد و مبارزه اجتماعی و پیکار سیاسی در کنار هم نهاده بود. او هم نقاد شجاع سنت دینی بود و هم […]