ضرورت بالا بردن سطح تساهل و رواداری دینی در کشورهای اسلامی

کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور در باره حملات تبلیغاتی اخیر علیه اسلام بیانیه ای تحلیلی صادر کردند. در این بیانیه ضمن بررسی ریشه های تاریخی و سیاسی این برخوردها به تحلیل راه حل های ممکن برای برخورد با این پدیده برپرداخته اند. این بیانیه در نهایت بهترین راه حل را بالا بردن سطح […]