دفاع از حقوق مدنی و شهروندی معلمان ضرورت دارد

کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور با صدور بیانیه ای حمایت خود را از کمپین صدای معلمان در بند باشیم، اعلام کردند. در بخشی از این بیانیه تاکید شده است: نهاد های مدنی در تحکیم دموکراسی نقش مهمی ایفا می کنند و از پایه های اصلی آن هستند . برهمین اساس معلمان ایران حق […]