مصاحبه با برنامه پرگار بى بى سى درباره روشنفكرى دينى و آينده آن؟ قسمت ۲

مصاحبه‌اى با برنامه پرگار بى بى سى در رابطه با روشنفكرى دينى قسمت ۲nnباتفاق آقايان سروش دباغ، حسن يوسفى اشكورى و آرش نراقىnnاين برنامه در تاريخ ۹ اكتبر ۲۰۱۲ بر روى آنتن رفت.n[Audio:2012-10-09.mp3]n

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message