مصاحبه با برنامه صفحه ۲ شبكه بي بي سي درباره روز قدس

مصاحبه آقاى فانى با حسن يوسفى اشكورى در مورد اتفاقات اخير ايران در روز قدسnnگزارشى براى تلويزيون بي بي سي انگليسnnاين مصاحبه بر روى سايت YouTube قرار گرفته و براى تسهيل شما در اين صفحه منعكس گرديده است.nnبراى مشاهده ويدئو، بر روى آن كليك نماييد:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=NT_Wo_ZT0_kn

پاسخ هایی برای اندیشیدن-26-حرمت شرعی همجنس گرایی

آیا همجنس گرایی از نظر دینی حرام است؟ در پاسخ می توان به اجمال چنین گفت: مهم است بدانیم که «همجنس گرایی» عنوان و اصطلاح تقریبا جدیدی است و در گذشته از این تمایل و یا رفتار جنسی با دو عنوان «لواط» (رابطه جنسی مرد با مرد) و «مساحقه» (رابطه جنسی زن با زن) یاد […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن-26-حرمت شرعی همجنس گرایی

آیا همجنس گرایی از نظر دینی حرام است؟nnدر پاسخ می توان به اجمال چنین گفت:nمهم است بدانیم که «همجنس گرایی» عنوان و اصطلاح تقریبا جدیدی است و در گذشته از این تمایل و یا رفتار جنسی با دو عنوان «لواط» (رابطه جنسی مرد با مرد) و «مساحقه» (رابطه جنسی زن با زن) یاد می شد. […]