نقش روحانیان نواندیش در گذار به دموکراسی در ایران

در این گفتار حول این عناوین به موضوع پرسش از «نقش روحانیان نواندیش در گذار به دموکراسی در ایران» پاسخ داده می شود: ۱- نواندیشی دینی چیست و معطوف به کدام هدف و غایت است؟ ۲- تعریف روحانی و روحانیت ۳- سابقه نواندیشی در اسلام ۴- نقش عالمان و روحانیان معاصر در گذار به دموکراسی […]