مصاحبه با راديو فرانسه درباره روحانیت در ایران شبکه تاریخی خود را ازدست داده است

نوشته: رحمت قاسم بیگلو به گزارش منابع خبری، حسن بنیانیان، رئیس سابق حوزه هنری درایران گفته است: روحانیت شبکه تاریخی خود را ازدست داده است. به گفته وی: “زبان روحانیت تنها روی مخاطبان متدین کاربرد دارد و این مسئله ما را با وضع خطرناکی رو برو کرده است که نسلی دگراندیش شکل گرفته است”. این […]

مصاحبه با راديو فرانسه درباره روحانیت در ایران شبکه تاریخی خود را ازدست داده است

نوشته: رحمت قاسم بیگلو nnبه گزارش منابع خبری، حسن بنیانیان، رئیس سابق حوزه هنری درایران گفته است: روحانیت شبکه تاریخی خود را ازدست داده است. nبه گفته وی: “زبان روحانیت تنها روی مخاطبان متدین کاربرد دارد و این مسئله ما را با وضع خطرناکی رو برو کرده است که نسلی دگراندیش شکل گرفته است”.nاین مقام […]