مبانی و اهداف نواندیشی دینی در ایران

اشاره: گزیدة سخنرانی من در مؤسسة فرهنگی «کوچ» در روز شنبه 13خرداد 91/2 ژوئن 2012. اکنون در جهان اسلام جریانهای مختلف اسلامی وجود دارند که یکی از آنها جریان نواندیشی دینی است. برای درک و تحلیل بهتر این جریانها در آغاز به چگونگی و چرایی پیدایش آنها و از جمله جریان بازاندیشی اسلامی اشارتی می […]