شگفت دنیایی است دنیای پر تبعیض ما!

گاهی آدمی احساس عجیبی پیدا می کند و این احساس عجیب آزار دهنده می شود. منظور از این احساس، احساس غربت و تنهایی است و این احساس که یا امکان سخن گفتن نداری و یا در صورت سخن گفتن و حتی فریاد زدن صدایت پژواکی ندارد و کسی نیست که صدایت را بشنود و اگر […]

شگفت دنیایی است دنیای پر تبعیض ما!

گاهی آدمی احساس عجیبی پیدا می کند و این احساس عجیب آزار دهنده می شود. منظور از این احساس، احساس غربت و تنهایی است و این احساس که یا امکان سخن گفتن نداری و یا در صورت سخن گفتن و حتی فریاد زدن صدایت پژواکی ندارد و کسی نیست که صدایت را بشنود و اگر […]