پاسخهایی برای اندیشیدن-19- تأملی در حجاب اسلامی

اشاره: اخیرا یکی از بانوان مسلمان یک ویدئوی سخنرانی تلویزیونی دوست ارجمند جناب آقای مهندس عبدالعلی بازرگان را برایم فرستاد تا ببینم و بشنوم و دربارة برخی نکات مطرح شده در آن نظر خود را بگویم. من هم دیدم و استفاده کردم. ابهامی در یک گفته جناب ایشان بود که پرسیدم و رفع ابهام شد. […]