برگی از دفتر ایام-عید است و عذر تقصیر به پیشگاه دوستان!

به یاد ندارم که در عمرم و در هیچ نوروزی و عیدی تا این اندازه بی انگیزه، بی تفاوت و در واقع خسته باشم؛ تا آنجا که عید و نوروز و حتی بهار زیبا و با نشاط و جوان و پر احساس مرا وادار به خوشحالی و خرسندی و حتی تبریک گفتن و تبریک شنیدنی […]

برگی از دفتر ایام-عید است و عذر تقصیر به پیشگاه دوستان!

به یاد ندارم که در عمرم و در هیچ نوروزی و عیدی تا این اندازه بی انگیزه، بی تفاوت و در واقع خسته باشم؛ تا آنجا که عید و نوروز و حتی بهار زیبا و با نشاط و جوان و پر احساس مرا وادار به خوشحالی و خرسندی و حتی تبریک گفتن و تبریک شنیدنی […]