این سردترین و بی جان ترین انتخابات در عمر جمهوری اسلامی است

nمیهن ـ فرزانه بذرپور: یوسفی اشکوری که در مجلس اول شورای اسلامی نماینده منتخب مردم بود به زودی به خاطر گرایش متفاوت سیاسی و تبلیغ اندیشه دکتر علی شریعتی از تدریس در دانشگاه تهران منع و از دایره خودی ها حذف شد. این روحانی آزاد اندیش و فعال ملی مذهبی بارها به دلیل مواضعش به […]