نقد سترون

نوشته ای با عنوان «نقد آشفته فکری یوسفی اشکوری» به خامة جناب آقای ب. بی نیاز (داریوش) در مورخ 8 اسفند/27 فوریه 2012 در سایت گویا منتشر شد که از جهاتی خواندنی است و در عین حال مایة شگفتی و حتی تأسف. انگیزة من در ارائه این پاسخ کوتاه فقط تذکر چند نکته است برای […]

اهمیت انتخابات مجلس نهم

انتخابات مجلس نهم از جهاتی مهم است و از جهاتی نیز اهمیت چندانی ندارد. اما جهات اهمیت آن: 1- این انتخابات در جمهوری اسلامی نخستین بار است که بدون حضور یکی از دو جناح نیرومند و فعال و اثرگذار نظام بر گزار می شود. اگر مجلس اول را، به دلایلی، مستثنی کنیم، از مجلس دوم […]

نقد سترون

نوشته ای با عنوان «نقد آشفته فکری یوسفی اشکوری» به خامة جناب آقای ب. بی نیاز (داریوش) در مورخ 8 اسفند/27 فوریه 2012 در سایت گویا منتشر شد که از جهاتی خواندنی است و در عین حال مایة شگفتی و حتی تأسف. انگیزة من در ارائه این پاسخ کوتاه فقط تذکر چند نکته است برای […]

اهمیت انتخابات مجلس نهم

انتخابات مجلس نهم از جهاتی مهم است و از جهاتی نیز اهمیت چندانی ندارد. اما جهات اهمیت آن:n1- این انتخابات در جمهوری اسلامی نخستین بار است که بدون حضور یکی از دو جناح نیرومند و فعال و اثرگذار نظام بر گزار می شود. اگر مجلس اول را، به دلایلی، مستثنی کنیم، از مجلس دوم خط […]