برگی از دفتر ایام-خدایم لا بلای توفان بود

شاید شما هم تجربه کرده باشید که گاه برخی افکار و یا نوشته ها چنان جذاب و اندیشمندانه است که ساعت ها و چه بسا روزها و ماهها ذهن و فکر و روح و عاطفه ما را درگیر خود می کند. به ویژه کسی که در شبانه روز، چون من، اصولا کاری جز خواندن و […]

سخن گفتن خداوند

گفتاری در باب وحی-قسمت دوم موضوع مهم دیگر، مسألة سخن گفتن خداوند است که در حوزة مبحث وحی بسیار مورد توجه و مناقشه واقع شده است. همین باور موجب شده است که مدافعان وحی غیر ملفوظ و یا اساسا به یک معنا ناباوران به رخداد وحی از جانب خداوند به نبی، با مردود دانستن دعوی […]