اعتراض فعالان ملی مذهبی خارج از کشور به بازداشت سعید مدنی و احسان هوشمند

جرس:فعالان ملی مذهبی خارج از کشور با انتشار بیانیه ای به تشدید سرکوب و برخوردهای کینه توزانه با فعالان ملی – مذهبی اعتراض کردند. در این بیاینه همچنین به بازداشت آقایان مدنی و هوشمند انتقاد شده است. در این بیانیه آمده است:”حاکمیت اقتدارگرا به‌جای تأمل در مواضع جامعه‌شناسان و توجه به آراء صاحب‌نظران ملی، بر […]

نامهء بیش از ۱۷۰ کنشگر سیاسی و اجتماعی به احمد شهید، ندای آزادی

ندای آزادی : بیش از ۱۷۰ کنشگر سیاسی و اجتماعی با ارسال نامه ای به احمد شهید، گزارشگر ویژهء سازمان ملل متحد دربارهء نقض حقوق بشر در ایران، ضمن یادآوری مجدد وضعیت نابسامان حقوق بشر در ایران، خواهان مداخلهء “فوری” وی جهت آزادی همهء زندانیان سیاسی بویژه مهندس محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی […]

اعتراض فعالان ملی مذهبی خارج از کشور به بازداشت سعید مدنی و احسان هوشمند

جرس:فعالان ملی مذهبی خارج از کشور با انتشار بیانیه ای به تشدید سرکوب و برخوردهای کینه توزانه با فعالان ملی – مذهبی اعتراض کردند. در این بیاینه همچنین به بازداشت آقایان مدنی و هوشمند انتقاد شده است. در این بیانیه آمده است:”حاکمیت اقتدارگرا به‌جای تأمل در مواضع جامعه‌شناسان و توجه به آراء صاحب‌نظران ملی، بر […]

نامهء بیش از ۱۷۰ کنشگر سیاسی و اجتماعی به احمد شهید، ندای آزادی

ندای آزادی : بیش از ۱۷۰ کنشگر سیاسی و اجتماعی با ارسال نامه ای به احمد شهید، گزارشگر ویژهء سازمان ملل متحد دربارهء نقض حقوق بشر در ایران، ضمن یادآوری مجدد وضعیت نابسامان حقوق بشر در ایران، خواهان مداخلهء “فوری” وی جهت آزادی همهء زندانیان سیاسی بویژه مهندس محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی […]