برگی از دفتر ایام- خدا به خیر کند!

  n سه شنبه قبل مقامات قضایی و سیاسی و پلیس فدرال آمریکا اعلام کردند که یک نقشه ترور ایرانی ها را کشف کرده اند. طبق این ادعا قرار بوده که سفیر عربستان در آمریکا در خاک آن کشور ترور و کشته شود و همین طور سفارت اسرائیل منفجر گردد. گفتند یک ایرانی 57 ساله […]