سیما و سیره محمد در قرآن 25- بخش پنجم: فصل سوم- رفتار متقابل پيامبر با همسران

بخشی مهم از سيره نبوي، رفتار همسران پيامبر با وي و رفتار او با زنان است. اهميت آن نيز به آن است كه اين بخش از سيره هم در فقه و هم در اخلاق اسلامي انعكاس پيدا كرده و منتهي به احكام فقهي و اخلاقي شده و براي مسلمانان، بويژه در حوزه رفتار‌‌هاي خانوادگي، همواره […]

برگی از دفتر ایام- چپ آوازه افکند و از راست شد!

  در نشست امسال سازمان ملل محمود عباس به نمانیدگی از مردم فلسطین طرح استقلال کامل و کشور شدن فلسطین در کرانه باختری را که در چارچوب قرار داد اسلو می باشد را به سازمان ملل ارائه داد. این یک اقدام بسیار مهم برای فلسطینی ها تلقی شده و در واقع گام بلندی در جهت […]

سیما و سیره محمد در قرآن 25- بخش پنجم: فصل سوم- رفتار متقابل پيامبر با همسران

بخشی مهم از سيره نبوي، رفتار همسران پيامبر با وي و رفتار او با زنان است. اهميت آن نيز به آن است كه اين بخش از سيره هم در فقه و هم در اخلاق اسلامي انعكاس پيدا كرده و منتهي به احكام فقهي و اخلاقي شده و براي مسلمانان، بويژه در حوزه رفتار‌‌هاي خانوادگي، همواره […]

برگی از دفتر ایام- چپ آوازه افکند و از راست شد!

  n در نشست امسال سازمان ملل محمود عباس به نمانیدگی از مردم فلسطین طرح استقلال کامل و کشور شدن فلسطین در کرانه باختری را که در چارچوب قرار داد اسلو می باشد را به سازمان ملل ارائه داد. این یک اقدام بسیار مهم برای فلسطینی ها تلقی شده و در واقع گام بلندی در […]