برگی از دفتر ایام- چپ آوازه افکند و از راست شد!

 

n

در نشست امسال سازمان ملل محمود عباس به نمانیدگی از مردم فلسطین طرح استقلال کامل و کشور شدن فلسطین در کرانه باختری را که در چارچوب قرار داد اسلو می باشد را به سازمان ملل ارائه داد. این یک اقدام بسیار مهم برای فلسطینی ها تلقی شده و در واقع گام بلندی در جهت پیشرفت صلح و تأمین حداقل حقوق فلسطینیان و در مقابل اقدامی در جهت منزوی تر شدن اسرائیل است. اعراب و فلسطینی ها در همه جا از آن استقبال کردند و خود مردم فلسطین هنگام بازگشت رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به گرمی از وی استقبال کردند. البته تا کنون اکثر کشورهای جهان و بیشتر کشورهای اروپایی نیز با این طرح موافقت کرده اند و فقط آمریکاست که گفته آن را وتو خواهد کرد. برای موفقیت در این اقدام از سال گذشته دو گروه فلطسینی یعنی فتح و حماس با هم ائتلاف کردند. یعنی همان گروهی که مورد حمایت ایران بودند نیز، با این اقدام موافقت کرده اند.

n

اما در مقابل نماینده ایران در سازمان ملل یعنی احمدی نژاد هیچ سخنی در این مورد نگفت تا این که چند روز پیش آقای خامنه ای اعلام کرد که با این طرح مخالف است چرا که این طرح به معنای به رسمیت شناختن دولت غاصب اسرائیل و تقسیم سرزمین فلسطین است. گفت «چپ آوازه افکند و از راست شد»! خامنه ای باز عرب تر از هر عربی و از فلسطینی هم فلسطینی تر شده است. «شیخ می بخشد و شیخ علیخان نمی بخشد»!این یک اقدام مهم حداقل نمادین برای اعتبار فلسطینیان است و در شرایطی که صلح در بن بست است و اسرائیل همچنان به حقوق مردم فلسطین و قطعنامه های سازمان ملل اعتنایی می کند، آنگاه رهبر جمهوری اسلامی با این چپ روی می خواهد به کجا برسد و چه چیزی عاید فلسطینیان بکند؟ در کنار اسرائیل و آمریکا؟ جالب این که نخست وزیر اسرائیل هم گفته سخنان رهبر ایران مؤید سیاست ماست. می شود همان داستان «می دانم نمی شود اما اگر بشود چه می شود». قطعا اگر شعار محو اسرائیل و به دریا ریختن صهیونیست ها ممکن بود و شدنی، هیچ فلسطینی تن به تقسیم فلسطین نمی داد. جالب است که در سال 1947 از سوی جامعه جهانی اول طرح تقسیم سرزمین فلسطین پیشنهاد شد اما فلسطینی ها با رهبری حاج امین الحسینی آن را رد کردند اما امروز پس از حدود 65 سال فلسطینی های مظلوم راهی جز همین راه ندارند تا حداقلی از حقوق و سرزمین تاراج شده خود را حفظ کنند. قابل تأمل این که تا کنون احمدی نژاد در این مورد سکوت کرده است.

n

 

n

 

n

 

n

 

Share:

More Posts

Send Us A Message