درسی از انقلاب لیبی و انقلاب ایران

  قسمت دوم  در آن زمان جمع بندی ما از لیبی این بود که دولت انقلابی قذافی در مجموع از نظر اقتصادی و اجتماعی تا حدودی موفق عمل کرده و معیشت مردم در قیاس با پیش از آن در دولت سنتی و فرسوده سلطنتی بهتر شده است. در آن زمان گفته می­شد لیبی حدود سه […]

درسی از انقلاب لیبی و انقلاب ایران

  n قسمت دوم n  در آن زمان جمع بندی ما از لیبی این بود که دولت انقلابی قذافی در مجموع از نظر اقتصادی و اجتماعی تا حدودی موفق عمل کرده و معیشت مردم در قیاس با پیش از آن در دولت سنتی و فرسوده سلطنتی بهتر شده است. در آن زمان گفته می­شد لیبی […]