کشف امامزاده های جدید: هدف جذب عوام و کسب منافع است

گفتگو با رادیو فرداnمينا بهارمست از حسن يوسفی اشکوری، پژوهشگر دينی پرسيده که بر چه شواهدی می توان امام زاده های جديد را کشف يا شناسايی کرد؟nnحسن یوسفی اشکوری: اين داستان مانند خسن و خسين، دختران مغاويه است. برای اين که تعريف روشنی از امام‌زاده وجود ندارد. آيا منظور از امام زاده، فرزند بلافصل يک […]

برگی از دفتر ایام- مبارک در قفس؛ واقعا عبرت آموز است!

واقعا عبرت آموزه است و هشدار دهنده! دو روز پیش جلسه دادگاه حسنی مبارک و فرزندانش در مصر بود. فیلم دادگاه از رسانه¬ها پخش شد. دو پسر مبارک را به دادگاه آوردند و در داخل قفسه آهنین قرار دادند و پس از آن خود مبارک را در حالی که به دلیل بیماری (شاید تمارض) روی […]