نامه گروهی از فعالان سياسی و اجتماعی و چند تشکل ايرانی به گزارشگر ويژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعيت مهدی خزعلی در زندان

جناب آقای دکتر احمد شهيد گزارشگر ويژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در رسيدگی به وضعيت حقوق بشر ايرانnبا ابراز خرسندی از انتخاب جنابعالی به امر رسيدگی به وضعيت حقوق بشر ايرانnمی دانيم که کار شما در انجام بايسته به وظايف قانونيتان در اين مأموريت بسيار دشوار است و به ويژه عدم همکاری دولت مستقر […]