متن و حاشيه مبارزه برای دمکراسی

گفتگو با حسن يوسفی اشکوری n nما چه اندازه می توانیم در جنبش داخل نقش داشته باشیم و نقش و وزن مخصوص مان چه اندازه است؟ نباید در محاسبه دچار اشتباه شد. وانگهی مگر قرار است اپوزیسیون داخل و یا خارج بدون اتکا به نیروی بی زوال مردم و مشارکت دموکراتیک آنان بر استبداد پیروز […]

اسلام هدی صابر، اسلام جوانمردی و تیمارداری از محرومان بود

مصاحبه با جرس 1.سابقه‌ی آشنایی شما با شهید هدی صابر به چه زمانی بازمی‌گردد؟ اشکوری: از حدود 30 سال پیش با هدی آشنا شدم. زمانی که نماینده مجلس بودم. در آن سالها خواهر ایشان خانم فیروزه چند بار پیش من آمد تا درباره برخی مسائل سیاسی و اجتماعی گفتگو کند. به تدریج از طریق فیروزه […]