برگزاری مراسم سالگرد جنبش سبز در دانشگاه هامبورگ

امروز 22 خرداد به مناسبت گرامیداشت سالگرد جنبش اعتراضی 22 خرداد سال 88 مراسمی پنج ساعته به همت گروه جوانان 22 خرداد در دانشگاه شهر هامبورگ آلمان برگزار شد. در ابتدای برنامه یاد و خاطره همهٔ آزادی خواهانی که در طول حیات رژیم دیکتاتور و خودکامه اعدام یا به شهادت رسیدند با یک دقیقه سکوت […]

برگزاری مراسم سالگرد جنبش سبز در دانشگاه هامبورگ

امروز 22 خرداد به مناسبت گرامیداشت سالگرد جنبش اعتراضی 22 خرداد سال 88 مراسمی پنج ساعته به همت گروه جوانان 22 خرداد در دانشگاه شهر هامبورگ آلمان برگزار شد.nدر ابتدای برنامه یاد و خاطره همهٔ آزادی خواهانی که در طول حیات رژیم دیکتاتور و خودکامه اعدام یا به شهادت رسیدند با یک دقیقه سکوت ایستاده […]