پیش فرضهای جانشین

  تأملی در پیش فرضهای ولایت و قوامیت مرد بر زن –بخش دوم ب – پیش فرضهای جانشین اگر اهمیت و نقش پیش فرضهای یاد شده در تعیین نوع رابطه زن و مرد و محصول میراث تاریخی و حقوقی آن را معقول و مقبول بدانیم و البته در اندیشه تغییر و تحول در آنها به […]

تسلیت جمعی از نمایندگان مجلس در خارج از کشور در مورد درگذشت مهندس سحابی و شهادت هاله سحابی

با یاد خدا که آرام بخش دلهاست جنبش آزادیخواهی و عدالت طلبی مردم ایران در نیم قرن اخیر و به ویژه جنبش مدنی و سبز اخیر میهن دو یار صادق و دو پشتیبان وفادار و استوار و پی­گیر خود را از دست داد. مهندس عزت الله سحابی و دخترش شهید هاله سحابی. عزت الله سحابی، […]

پیش فرضهای جانشین

  n تأملی در پیش فرضهای ولایت و قوامیت مرد بر زن –بخش دوم n ب – پیش فرضهای جانشین n اگر اهمیت و نقش پیش فرضهای یاد شده در تعیین نوع رابطه زن و مرد و محصول میراث تاریخی و حقوقی آن را معقول و مقبول بدانیم و البته در اندیشه تغییر و تحول […]