ضرورت نقد بنیادی: آغاز از همان گزاره نخستین گزاره «حق فرمانروایی از آن خداوند»

    تلاش ـ ما در اين گفتگو مايليم سير تحولی افکار جامعه روحانيت را از زمان تأسيس جمهوری اسلامی مبتنی بر ولايت فقيه مورد توجه قرار دهيم. هرچند به پيروی از محدوديت‌های ويژه يک گفتگو، طرح و بررسی موضوع ـ آن هم بدين اهميت در ايران ـ به اجمال و فشرده خواهد بود، اما اميدواريم […]

ضرورت نقد بنیادی: آغاز از همان گزاره نخستین گزاره «حق فرمانروایی از آن خداوند»

  n   تلاش ـ ما در اين گفتگو مايليم سير تحولی افکار جامعه روحانيت را از زمان تأسيس جمهوری اسلامی مبتنی بر ولايت فقيه مورد توجه قرار دهيم. هرچند به پيروی از محدوديت‌های ويژه يک گفتگو، طرح و بررسی موضوع ـ آن هم بدين اهميت در ايران ـ به اجمال و فشرده خواهد بود، اما […]