مفهوم «اصلاح» در نهضت عاشورا

واقعیت این است که در تاریخ ما شیعیان و به ویژه ایرانیان شیعه، حادثه عاشورا و برگزاری مراسم آئینی آن از دوران صفویه بعد، یکی از چند رخداد و مراسم مهم و اثرگذاری است که تا حدود زیادی ذهن و زبان و فرهنگ و آداب ما را تحت تأثیر قرار داده است تا آنجا که حتی دیگر هموطنان از جمله سنیان و یا اقلیت های مذهبی دیگر را هم به خود مشغول کرده و به گونه ای ذهن و سنت آنها را هم متأثر کرده است