نقش جنبش دانشجویی در گذار به دمكراسى (روز دانشجو)

سخنرانى حسن يوسفى اشكورى در سمينار “۱۶ آذر روز دانشجو” به تاريخ ۴ دسامبر ۲۰۱۰ در دانشگاه سپینزا رم در ايتالياnnموضوع سخنرانى: نقش جنبش دانشجویی در گذار به دمكراسىnnاین سخنرانى بر روى سایت Facebook قرار گرفته و براى تسهیل شما در این صفحه منعکس گردیده است.nnبراى مشاهدهٔ ویدئوها، بر روى آنها به ترتیب کلیک نمایید:nnnnnnnn