برگی از دفتر ایام – شهلا جاهد قربانی عشق، هوس یا توطئه؟

چهارشنبه 10 آذر 89 / 1 دسامبر 2010 n امروز صبح شهلا جاهد در زندان اوین به دار آویخته شد. گرچه من این نوع حوادث را در این یادداشت ها نمی آورم اما به دلیل گره خوردن نام و تراژدی شهلا جاهد با بخشی از زندگی و گذشته من نسبت به آن احساس تعلق خاطر […]