پیشرفت نقطه چین ایرانیان در دفاع از میهن

گفتگو تلاش با حسن یوسفی اشکوری nn امروز از مرده ریگ امپراتوری فنا شده و خلافت بر باد رفته اسلامی، حدود شصت « کشور» پدید آمده است که حتی اگر پسوند اسلامی هم داشته باشند، باز آنچه اصل است و وجود خارجی و عینی و سیاسی دارد، همان کشور و سرزمین است نه مفهوم و […]

اعمال هر نوع محدودیت علیه علوم به انحطاط فرهنگ و تمدن منتهی می‌شود

اگر قرار باشد علوم و فنون به شکل دستوری و آمرانه با معیارهای نظام حاکم اسلامیزه شود و به قد و قواره حاکمان و روحانیان موجود در آید و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به تسخیر روحانیون و ایدئولوگ های حکومتی مدل ولایت فقیه در آید، دیگر نه از علم خبرى خواهد بود و نه از دانشگاهها و استقلال آن نشانی.