اعمال هر نوع محدودیت علیه علوم به انحطاط فرهنگ و تمدن منتهی می‌شود

گزارشي از مژگان مدرس علوم n جرس: یوسفی اشکوری معتقد است: “اگر قرار باشد علوم و فنون به شکل دستوری و آمرانه با معیارهای نظام حاکم اسلامیزه شود ( بگذریم که اسلامی شدن علوم معنای روشنی ندارد ) و به قد و قواره حاکمان و روحانیان موجود در آید و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ( […]

برگی از دفتر ایام – ساحل راین و زیبایی هایش

یکشنبه 23 آبان 89 / 14 نوامبر 2010 در روزهای گذشته مجال نشد تا کمی از گردش های عصرانه در کلن بنویسم. حال کمی می نویسم. در این روزهای اقامت در کلن معمولا عصرها برای راهپیمایی به کنار راین می رفتم. در جایی که من بودم بخش غربی شهر و در قسمت شمالی بود. تقریبا […]