گزارش – تودیع

بالاخره دوسال اقامت من در ایتالیا به پایان رسید. به دعوت انجمن جهانی قلم و با همت و امکانات شهرداری کیوسی از شهرهای ایالت توسکانا ( فلورانس ) از دو سال پیش به این شهر آمدم و هفدهم سپتامبر این مجال به پایان رسید. گرچه من به دلایلی بیست و چهارم آنجا را به قصد […]

گزارش – تودیع

nبالاخره دوسال اقامت من در ایتالیا به پایان رسید. به دعوت انجمن جهانی قلم و با همت و امکانات شهرداری کیوسی از شهرهای ایالت توسکانا ( فلورانس ) از دو سال پیش به این شهر آمدم و هفدهم سپتامبر این مجال به پایان رسید. گرچه من به دلایلی بیست و چهارم آنجا را به قصد […]