خدایا زین معما پرده بردار!

ساعتی پیش خبرنگاری با من درباره نامه آقای علی مطهری به آقای احمدی نژاد و اعتراض وی به گفتارها و رفتارهای رئیس دولت در مورد کوروش گفتگویی داشت و او پرسش اساسی اش این بود که …