نواندیشان دینی، جامعه و سیاست

 این نوشته متن مکتوب یک سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم  فلورانس ایتالیا در روز شنبه 4 اردیبهشت 89 / 24 آوریل 2010 است عنوان سخنرانی « نواندیشان دینی، جامعه و سیاست » است که البته مضمون آن را دوستان میزبان انتخاب کرده اند. طبیعی هم هست. چرا که این موضوع از یک سو در ایران […]

نواندیشان دینی، جامعه و سیاست

 این نوشته متن مکتوب یک سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم  فلورانس ایتالیا در روز شنبه 4 اردیبهشت 89 / 24 آوریل 2010 استn عنوان سخنرانی « نواندیشان دینی، جامعه و سیاست » است که البته مضمون آن را دوستان میزبان انتخاب کرده اند. طبیعی هم هست. چرا که این موضوع از یک سو در ایران […]