نوبت آگاهی و صداقت است، نه؟!

 nروز سه شنبه ۱۰ فروردين ۸۹ مقاله ای با عنوان «نوبت عاشقی، آقای کدیور من جواب می خواهم، حق یا مصلحت؟» از شخصی به نام محمدرضا شکوهی فرد در سایت گویا منتشر شده که نویسنده  در آن مقاله یا نامه سرگشاده نامی نیز از من برده و البته نسبت های نادرستی نیز متوجه من کرده است. گرچه […]