از اینجا تا بهار چند کوچه راهه

اخیرا فیلم کوتاهی از خانم هیلا صدیقی دیدم که این خانم جوان و شاعر شعری با زبان محاوره تحت عنوان « گل مریم » خوانده و موضوع آن انتقاد ضمنی از هجرت ایرانیان به خارج از کشور بود.