تحلیلی از تاریخ ایران باستان جلسه اول

 جلسه اول: پنجشنبه ۱۲ آذر ۸۸ برابر با  ۳ دسامبر ۲۰۰۹ در این گفتار به چند نکته لازم و مقدماتی اشاره می کنم: ۱ – تاریخ نه کلام این نکته خیلی مهم است که بدانیم « تاریخ » « کلام » نیست. تاریخ را با تسامح می توان « علم » دانست. اما از علوم انسانی نه […]

تحلیلی از تاریخ ایران باستان جلسه اول

 جلسه اول: پنجشنبه ۱۲ آذر ۸۸ برابر با  ۳ دسامبر ۲۰۰۹nnدر این گفتار به چند نکته لازم و مقدماتی اشاره می کنم:nn۱ – تاریخ نه کلامnاین نکته خیلی مهم است که بدانیم « تاریخ » « کلام » نیست. تاریخ را با تسامح می توان « علم » دانست. اما از علوم انسانی نه ازعلوم دقیقه. گرچه […]