انتخابات اخیر ایران، جمهوریت و اسلام

پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران بیش از آن که بعد « جمهوریت » نظام ترکیبی ایران یعنی «جمهوری اسلامی ایران» را با پرسش و چالش جدی مواجه کند، با بعد « اسلامیت » آن چالش پیدا کرده است. چرا که این نظام دینی و تئوکراتیک بیش از آن که خود را متعهد به جمهوریت […]