فرمالیسم مذهبی و کابوس الفاظ

مدتی پیش در همین نشریه در باب مفهومی به نام « کلام هراسی » سخن گفتم و توضیح دادم که در« نظام جمهوری اسلامی ایران » پدیده تقریبا یگانه ای وجود دارد که من ازآن تحت همان عنوان « کلام هراسی » یاد کردم، پدیده ای که در میان کشورهای جهان امروز تقریبا یگانه است. […]

فرمالیسم مذهبی و کابوس الفاظ

مدتی پیش در همین نشریه در باب مفهومی به نام « کلام هراسی » سخن گفتم و توضیح دادم که در« نظام جمهوری اسلامی ایران » پدیده تقریبا یگانه ای وجود دارد که من ازآن تحت همان عنوان « کلام هراسی » یاد کردم، پدیده ای که در میان کشورهای جهان امروز تقریبا یگانه است. […]