سانسور پدیده‌ای ضد انسانی

از سوی « کانون نویسندگان ایران » روز سیزدهم آذر را روز مبارزه با « سانسور » اعلام کرده‌اند. اقدامی است به جا و در خور احترام که می تواند بانکی باشد علیه سانسور حاکم بر فضای عمومی جامعة ما و بویژه فضای فکری و فرهنگی و حتی علمی کشورما. باشد که حداقل در چنین […]

ستم مضاعف!

حدود ده سال قبل پس از دستگیری و زندانی شدن دوست دانشمندم حجت الاسلام کدیور مقاله‌ای تحت عنوان « ستم مضاعف » در یکی از روزنامه‌ها نوشتم، و در آن ادعا کردم که روحانیان دگر اندیش در نظام جمهوری اسلامی گرفتار ستم مضاعف هستند. شرح این ستم مضاعف این بود که، بر خلاف تصور عمومی، […]

سانسور پدیده‌ای ضد انسانی

از سوی « کانون نویسندگان ایران » روز سیزدهم آذر را روز مبارزه با « سانسور » اعلام کرده‌اند. اقدامی است به جا و در خور احترام که می تواند بانکی باشد علیه سانسور حاکم بر فضای عمومی جامعة ما و بویژه فضای فکری و فرهنگی و حتی علمی کشورما. باشد که حداقل در چنین […]

ستم مضاعف!

حدود ده سال قبل پس از دستگیری و زندانی شدن دوست دانشمندم حجت الاسلام کدیور مقاله‌ای تحت عنوان « ستم مضاعف » در یکی از روزنامه‌ها نوشتم، و در آن ادعا کردم که روحانیان دگر اندیش در نظام جمهوری اسلامی گرفتار ستم مضاعف هستند. شرح این ستم مضاعف این بود که، بر خلاف تصور عمومی، […]