حقوق بشر به چه کار می‌آید؟

موضوع حقوق بشر به عنوان یک « مسأله » اکنون در سطح جهان به گونه‌ای مطرح می‌شود که در تاریخ بشر بی‌سابقه است. در واقع می‌توان دو موضوع « حقوق بشر » و « دموکراسی » ( که البته دومی به نوعی برآمده از بخشی از حقوق ذاتی وطبیعی بشر است ) را از موضوعات […]

حقوق بشر به چه کار می‌آید؟

موضوع حقوق بشر به عنوان یک « مسأله » اکنون در سطح جهان به گونه‌ای مطرح می‌شود که در تاریخ بشر بی‌سابقه است. در واقع می‌توان دو موضوع « حقوق بشر » و « دموکراسی » ( که البته دومی به نوعی برآمده از بخشی از حقوق ذاتی وطبیعی بشر است ) را از موضوعات […]