بازرگان ساده دل بود اما ….

ایضاحی بر مقاله مسعود بهنود درباره نامه مهندس بازرگان به محمد رضا شاه در سایت « روز آنلاین » امروز ( چهارشنبه ۲۶ مهر ۸۷ ) مقاله دوست عزیز جناب مسعود بهنود تحت عنوان «عجب کاری نکرد پادشاه» را خواندم و از این طریق دانستم که آقای دکتر ابراهیم یزدی ( البته نمیدانم در کجا ) نامه […]

بازرگان ساده دل بود اما ….

ایضاحی بر مقاله مسعود بهنود درباره نامه مهندس بازرگان به محمد رضا شاهn در سایت « روز آنلاین » امروز ( چهارشنبه ۲۶ مهر ۸۷ ) مقاله دوست عزیز جناب مسعود بهنود تحت عنوان «عجب کاری نکرد پادشاه» را خواندم و از این طریق دانستم که آقای دکتر ابراهیم یزدی ( البته نمیدانم در کجا ) نامه […]