1

2

3

4

5

جلسه يازدهم: پنجشنبه ۲۹ بهمن ۸۸ برابر با  ۱۸ فوريه ۲۰۱۰ در این بخش به دو موضوع اشاره می کنم: علل زوال ساسانیان اسلام و رنسانس

ادامه »

جلسه دهم: پنجشنبه ۲۲ بهمن ۸۸ برابر با  ۱۱ فوريه ۲۰۱۰ ساسانیان تمرکز قدرت و تشکیل نخستین دولت دینی در این بخش به سه موضوع اشاره می کنم: خاندان و تبار شاهان ميراث تمدن ساسانى خاندان

ادامه »

آیا  از بحث‌های فلسفی خسته می‌شوید؟ آن‌ها را برای زندگی روزمره بی‌هوده می‌دانید؟ و یا می‌خواهید بدانید بدون وجود فیلسوف‌ها زندگی بر ما چگونه خواهد گذشت. در این پرونده و مجموعه میزگردهای آن، اهالی نام‌آشنای فلسفه به همین موضوعات می‌پردازند. آنها در این نشست‌ها از تأثیر «فلسفه‌ تحلیلی» بر «زندگی روزمره» خواهند گفت و از نسبت میان فلسفه تحلیلی با معنای زندگی و محیط زیست و‌ گردشگری خلاق

انتشارات زیتون

این پرونده قصد دارد تا عرصه «کبوتران» را در «سیاست خرد» از عرصه «بازها» در «سیاست کلان» تفکیک کند.

محسن کدیور پروژه‌ی فکری جمعی از نواندیشانِ مسلمان از جمله سروش را «تجدیدنظر در اسلام» می‌داند، که چیزی از «بنیادهای اسلام» باقی نگذاشته‌‌، و عبدالکریم سروش هم این سخنانِ کدیور را «قشری» و «تکفیرگری» می‌خواند که «باب نقد علمی را به‌روی خود و دیگری می‌بندد»…