سلسله سخنرانى‌هاى معرفت شناسى قرآن در انجمن اسلامى مهندسين ۱۳۸۴

سلسله سخنرانى‌هاى ذيل بطور هفتگى در انجمن اسلامى مهندسين در ايران تحت عنوان معرفت شناسى قرآن كريم در نيمه دوم سال ۱۳۸۴ ايراد گشته است: قسمت اول به تاريخ ۶ شهريور ۱۳۸۴ [Audio:840606_Eshkevari.mp3] قسمت دوم به تاريخ ۱۳ شهريور ۱۳۸۴ [Audio:840613_Eshkevari.mp3] قسمت سوم به تاريخ ۲۰ مهر ۱۳۸۴ [Audio:840720_Eshkevari.mp3] قسمت چهارم به تاريخ ۲۷ مهر […]