خطر بزرگی فضای سیاسی کشور را تهدید می کند

بدست • 5 اکتبر 2010 • دسته: بیانیه‌ها و پیام‌ها

دستگیری غیر قانونی دکتر ابراھیم یزدی ، مھندس ھاشم صباغیان، دکتر سید علی اصغر غروی و د یگربلند پایگان نھضت آزادی، قانون شکنی و تجاوز دیگری است در راستای حملات وتھدیدات اخیر به آقایان مھدی کروبی و میر حسین موسوی و دیگر شخصیت ھای برجسته جنبش سبز وھم چنین اوج گیری مجدد ترور مخالفان دولت و یاران جنبش سبز که حاضر به پنھانکاری جنایات و خلاف کاری ھایی که شاھد بوده اند نشده اند، بستن غیر قانونی احزاب، افزایش فشار بر فعالین جنبش زنان و جنبش ھای کارگری و اقلیت ھای قومی ومذھبی، دستگیری فعالان حقوق بشر، فعالان دانشجویی ومبارزات مدنی تمامی نشان آنند که حکومت امنیتی- نظامی کنونی عزم خود را جزم کرده که اپوزیسیون را نه تنھا ساکت و سرکوب کرده بلکه به طور کامل ریشه کن و نابود کند. قانون شکنی ھا و جنایاتی در این سطح و به این شدت روز افزون نمی تواند بدون اجازه و رھنمود مقام رھبری صورت بگیرد.

ما بر آنیم که سیاست کنونی حکومت ایران مستقیما زیر نظر کامل رھبری است. انتساب سرکوبھا به نیروھای خود سر، لباس شخصی ھا، مقامات امنیتی و نظامی ھمه برای پنھان کردن دست رھبری است. از این روی ما شخص رھبر را مسئول آنچه بر دکتر یزدی و بزرگان نھضت آزادی میرود، و ھر گونه دستگیری یا سوء قصد به رھبران و فعالان جنبش سبز ،و ھم چنین ترور ھا و قتل ھای مشکوک، فشار برنیروھای اپوزیسیون و مبارزان راه آزادی و تلاشگران حقوق مدنی میدانیم. ادامه این سیاست بیرحمانه وویرانگر تمام ارزش ھای انقلاب را نابود کرده، منافع ملی ایران را به شدت پایمال نموده و راه ھر گونه اصلاح را بسته و جامعه را به شدت به خطر می اندازد. ما خواستار آزادی ھر چه سریعتر دستگیر شدگان نھضت آزادی و کلیه زندانیان سیاسی و پایان دادن به سیاست نظامی- امنیتی حاکم بر کشور ھستیم.

جمشید اسدی – امیراعتدالی – منوجھر افتخاری – محمد اقتداری – مھدی امینی – پرستو انتصاری – مسعود آذری – مھران براتی – محمد برقعی – شھلا بھاردوست – بھروز بیات – علی پور نقوی – احمد پورمندی – شھرام تھرانی – نیره توحیدی – مجید تولایی – مھوش ثقفی – عاطفه جعفری – حسن جعفری – فرزاد جواھری – فاطمه حقیقت جو – محسن حیدریان – مھدی خان بابا تھرانی – اسماعیل ختایی – اکبر دوستدار – فرھاد روحی – حمید زنگنه – حمید سالک – منصور سحرخیز – سیامک سلطانی – داریوش سلطانی – محمد سھیمی – علی شاکری – کریم شامبیاتی – سعید شروینی – حمید شیرازی – کاظم علمداری – رضا فانی یزدی – مھدی فتاپور – منصور فرھنگ – پروین قاسمی – کبری قاسمی – کامبیز قائم مقام – یدی قربانی – عزیز کرملو – حسن کلانتری – مزدک لیماکشی – عفت ماھباز – ملیحه محمدی – مجید محمدی – پرویز مختاری – منوچھر مختاری – اکبر مھدی – غفور میرزایی – فرخ نگھدار – داوود نواییان – مھدی نور بخش – ن. نوری زاده – محمد رضا نیکفر – حسن یوسفی اشکوری

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.