اعمال محدودیت روزافزون علیه رهبران و حامیان جنبش سبز؛ آیا کلهر راست می گوید؟

یکشنبه 3 آبان 88 / 25 اکتبر 2009 1 عکس هایی از کروبی در سایت ها منتشر شده است که وی در نمایشگاه مطبوعات به شدت بوسیلة مردم و سبزپوشان مورد استقبال قرار گرفته است و شعارهایی در حمایت او می دادند. جز شعار همیشگی مرگ بر دیکتاتور، می گفتند: موسوی زنده باد / کروبی […]