نمونه ای از شکست پرورش قالبی کودکان و جوانان در جمهوری اسلامی!

پنجشنبه 23 مهر 88 / 15 اکتر 2009 1 دیروز عصر مجلس بزرگداشت پدرم در تهران برگزار شد. هرچند خودم نبودم اما طبق گزارش خوب و آبرومندانه برگزار شد و دوستان و افراد فامیل همت کردند. از همه شان ممنون. 2 دیروز عصر دخترم زهرا به رم رفت تا از آنجا به آمستردام (هلند) پرواز […]