ترفند دیرین اسرائیل: قرار دادن جهان در برابر عمل انجام شده (قسمت دوم و سوم)

بازگردیم به آغاز سخن. این روند (روند خرید زمین و چیرگی عملی بر بومیان) در نهایت به قطعنامه سازمان ملل منتهی شد. از آنجا که درگیری بین دو نیروی مهمان ناخوانده و بومیان منطقه بالا گرفته بود و افکار جهانیان را معطوف به خود کرده بود، سازمان ملل در 29 نوامبر سال 1948 با تصویب […]