در حاشیه قتل فجیع داریوش مهرجویی؛ آیا قتل های زنجیره ای دیگری در راه است؟

واقعا گویا قرار نیست خبری خوش بشنویم. تلخ تر از تلخ تری می رسد. از آرمیتا خبری خوش نمی رسد. هر لحظه کشته شدگان غزه را شماره می کنیم. هر روز خبری ناخوشایند از یک یا چند زندانی سیاسی در بند می رسد. گاه می گویم ما نسل سوخته ایم ولی گویا هر نسلی خود […]